avukatlık asgari ücret tarifesi

Avukatlık ücret tarifesi 2013 için  resmi gazetede yayınlanmıştır.

Tarife tablosu ve çizelgesi aşağıdadır.

BİRİNCİ KISIM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

  Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

190,00 TL

  takip eden her saat için

100,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

365,00 TL

  takip eden her saat için

190,00 TL

3. Yazılı danışma için

365,00 TL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

245.00 TL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

  a) Kira sözleşmesi ve benzeri

365,00 TL

  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.100,00 TL

  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.100,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

  İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

275,00 TL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

465,00 TL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

1.980,00 TL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

865,00 TL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

  a) Duruşmasız ise

3.960,00 TL

  b) Duruşmalı ise

6.600,00 TL

  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde

660,00 TL

2. Anonim şirketlerde

1.100,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.100,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

   

İKİNCİ KISIM

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

  Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

  a) Duruşmasız ise

245,00 TL

  b) Duruşmalı ise

330,00 TL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

465,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

990,00 TL

4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 

  a) Duruşmasız ise

660,00 TL

  b) Duruşmalı ise

990,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

220,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

245,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

440,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

245,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

400,00 TL

6.

Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için

660,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.320,00 TL

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

660,00 TL

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.640,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

990,00 TL

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.640,00 TL

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

990,00 TL

14.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

770,00 TL

15.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise

660,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.320,00 TL

16.

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

 

a) Bir duruşması olan işler için

660,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.320,00 TL

17.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

2.640,00 TL

18.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

 

a) Duruşmasız ise

1.320,00 TL

b) Duruşmalı ise

2.640,00 TL

19.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

990,00 TL

20.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

990,00 TL

21.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

3.300,00 TL

b) Bireysel başvuru

2.640,00 TL

  c) Diğer dava ve işler

2.640,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 25.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 35.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 60.000,00 TL için

% 8

4.

Sonra gelen 200.000,00 TL için

% 6

5.

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

6.

Sonra gelen 680.000,00 TL için

% 3

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.750.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1

Avukatlık ücretleri

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com