kıdem tazminatı

 Kıdem tazminatı bilgileri ve 2013 kıdem tazminatı tavanı ile yılllara göre kıdem tazminatı tavan miktarları aşağıda gösterilmiştir.

1475 SAYILI KANUN MADDE 14 – KIDEM TAZMİNATI: (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 – 2869/3 md.)

Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

  1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
  5. (Ek: 25/8/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

     Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
(Değişik fıkralar: 17/10/1980 – 2320/1 md.): İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.
İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.
T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.
Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret,işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(Değişik : 29/7/1983 – 2869/3 md.) 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.
(Değişik: 17/10/1980 – 2320/1 md.) Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.
(Değişik: 10/12/1982 – 2762/1 md.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
(Değişik fıkralar: 17/10/1980 – 2320/1 md.): İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.
Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.
İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.
Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

KIDEM TAZMİNATI YILLIK TAVAN MİKTARININ HESAPLANMASI

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesinde yer alan ;”toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.”hükmü gereğince Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuru olan “Başbakanlık Müsteşarı” nın bir hizmet yılı için alabileceği azami emeklilik ikramiyesi; dolayısıyla kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı01.07.2013 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde olacaktır.

TL / YIL
(1500 Gösterge + 8000 Ek Gösterge) x 0,076791 Esas Aylık Katsayısı 729,51
(1500 Gösterge + 8000 Ek Gösterge) x 0,076791 Esas Aylık Katsayısı (% 200) 1.459,03
(500 Kıdem Aylık Göstergesi x 0,076791 Esas Aylık Katsayısı) 38,40
(1000 Taban Aylık Göstergesi x 1,0275 Taban Aylık Katsayısı) 1.027,50
Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Miktarı 3.254,44

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI

Yürürlük Tarihi Miktarı (TL/YIL)
01.07.2013 3.254,44 TL
01.01.2013 3.129,25 TL
01.07.2012 3.033,98 TL
01.01.2012 2.917,27 TL
01.07.2011 2.731,85 TL
01.01.2011 2.623,23 TL
01.07.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 2.427,04 TL
01.07.2009 2.365,16 TL
01.01.2009 2.260,05 TL
01.07.2008 2.173,19 YTL
01.01.2008 2.087,92 YTL
01.07.2007 2.030,19 YTL
01.01.2007 1.960,69 YTL
01.07.2006 1.857,44 YTL
01.01.2006 1.770,62 YTL
01.07.2005 1.727,15 YTL
01.01.2005 1.648,90 YTL
01.07.2004 1.574.470.000
01.01.2004 1.485.430.000
01.07.2003 1.389.950.000
01.01.2003 1.323.950.000
01.10.2002 1.235.150.000
01.07.2002 1.160.150.000
15.05.2002 1.103.540.000
01.01.2002 1.076.400.000
15.12.2001 978.020.000
15.11.2001 938.330.000
15.10.2001 884.830.000
15.09.2001 835.950.000
01.07.2001 807.500.000
15.06.2001 768.100.000
15.05.2001 730.700.000
14.04.2001 663.000.000
01.01.2001 646.560.000
15.12.2000 587.720.000
01.07.2000 558.440.000
15.06.2000 506.740.000
01.01.2000 488.990.000
01.07.1999 345.200.000
01.01.1999 286.341.250
01.10.1998 200.625.000
01.07.1998 181.685.000
01.01.1998 149.990.000
01.07.1997 104.734.375
01.01.1997 77.219.375
01.07.1996 53.312.500
01.01.1996 35.176.250
15.11.1995 31.311.650
15.04.1995 19.765.750
01.04.1995 18.020.125
01.01.1995 16.726.300
01.10.1994 14.272.500
01.07.1994 13.622.500
01.04.1994 13.267.500
01.01.1994 11.805.500
01.10.1993 9.996.580
15.07.1993 8.878.345
01.07.1993 8.687.965
01.01.1993 7.701.460
01.07.1992 5.917.293
15.01.1992 4.663.389
01.01.1992 4.523.225
15.07.1991 3.385.188
01.07.1991 3.323.500
01.01.1991 2.489.600
01.07.1990 1.969.500
01.01.1990 1.568.000
15.07.1989 1.192.750
01.07.1989 1.049.250
15.04.1989 614.400
01.01.1989 601.600
01.07.1988 470.000
01.01.1988 394.800
01.07.1987 329.000
01.01.1987 310.200
01.07.1986 223.200
01.01.1986 201.600
01.07.1985 149.450
01.01.1985 140.300
01.07.1984 82.820
01.01.1984 81.250
01.01.1983 77.500
01.05.1981 75.000
12.09.1980 40.500
14.04.1980 30 Günlük Ücret
01.05.1979 40.500
01.01.1978 24.750
01.06.1976 13.500
12.07.1975 9.000
15.06.1937 15 Günlük Ücret

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com