işveren yükümlülükleri

Sgk da İşverenin bazı yükümlülükleri vardır.Bu yükümlülüklere uymamanın cezai yaptırımları vardır.Bu yaptırımlar bazen idari para cezası şeklinde olurken bazende masrafların ödettirilmesi şeklinde olabilir
a) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi:
İşverenler, sigortalıları çalıştırmaya başladıkları tarihten en geç bir önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadırlar. İşe giriş bildirgesini il/merkez müdürlüklerinden kendilerine verilen şifrelerle www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “e-sgk” menüsüne girerek göndermeleri gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin internet ortamında verilmemesi ya da hiç yerine getirilmemesi durumunda işverene idari para cezası uygulanır.
İşveren konumunda olan kamu idareleri ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, işe başlangıcından itibaren, onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmamakla birlikte sigortalının bağlı bulunduğu saymanlığın değişmesi halinde işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.
b) İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesi
İş kazasının sigortalıları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmesi gerekmektedir.
Meslek hastalığının sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.
Örnek 1: 4/5/2011 Çarşamba günü iş kazası geçiren bir sigortalıyı işveren en geç 9/5/2011 tarihine kadar bildirmek zorundadır.
Örnek 2: 4/5/2011 Çarşamba günü sigortalının meslek hastalığı geçirdiğini öğrenen işveren bu durumu en geç 6/5/2011 tarihine kadar Kuruma bildirmek zorundadır.
c Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi
İşveren bir ay içinde sigortalıların;
– Ad ve soyadlarını ve T.C. kimlik numaralarını,
– Prime esas kazançlarını,
– Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,
gösteren ve örneği Kurumun Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesini vermek zorundadır.
Özel işyerleri ve hizmet akdiyle için ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar belgenin verilmesi gerekir.
Örnek 1: 1 Ekim ila 31 Ekim arasında ücret alanlara ait belgelerin 23 Kasım’a kadar verilmesi gerekmektedir.
Örnek 2: 15 Ekim ila 14 Kasım arasında ücret alanlara ait belgelerin 7 Aralık’a kadar verilmesi gerekmektedir.
Resmi işyerlerinde hizmet akdiyle çalışanlar için ait olunan dönemi izleyen takvim ayının 7’sine kadar belgelerin verilmesi gerekir.
Örnek 1: 15 Ekim ila 14 Kasım arası ücret alanlara ait belgelerin 7 Aralık’a kadar verilmesi gerekir.
Örnek 2: 1 Ekim ile 31 Ekim arası ücrete alanlara ait belgelerin 7 Kasım’a kadar verilmesi gerekir.
Kamu görevlileri için ise;
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını peşin alanlara ait belgeler 25 Ekim,
– 15 Ekim 14 Kasım arasında maaşlarını hak edip alanlara ait belgeler 25 Kasım,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını peşin alanlara ait belgeler 11 Ekim,
– 1 Ekim 31 Ekim arasında maaşlarını hak edip de alanlara ait belgeler 11 Kasım,
itibarıyla verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca sigortalı çalıştırmaya son veren işveren bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene idari para cezası uygulanır.
d) Primlerin ödenmesi
Sigortalı çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir. Ödeme gününün tatile gelmesi halinde takip eden ilk işgünü ödemeleri gerekmektedir.
Örnek 1: Özel nitelikteki A Limited Şirketi, 2011/Ocak ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 28/2/2011 Pazartesi gününe kadar ödeyecektir.
Örnek 2: 5110 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran resmi nitelikteki Kamu Kurumu, 15/1/2011- 14/2/2011 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 14/3/2011 Pazartesi ödeyecektir.
e) İşten ayrılmanın bildirimi
İşverenler, işten ayrılanları 10 gün içinde e-sigorta ile SGK’ya bildirmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
Kamu işverenlerinin de aynı sürede bu tür yükümlülüğü bulunmakla birlikte, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumda herhangi bir müeyyide öngörülmemiştir.

kaynak sgk

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com